Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης

Θεματικά αντικείμενα κατάρτισης και πιστοποίησης:

 • Τεχνικές κεραμικής & αγγειοπλαστικής
 • Τεχνικές μεταποίησης και επεξεργασίες ξύλου
 • Επεξεργασία και δεματοποίηση καπνού
 • Γραφιστικές Τέχνες
 • Ψηφιακό μάρκετινγκ και διάθεση τοπικών προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Εστιατορική τέχνη

 

150 ώρες κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση)

750€ Εκπαιδευτικό επίδομα (μείον τις νόμιμες κρατήσεις)

Δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» έχουν οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν απαραιτήτως τις κάτωθι προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ). Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής, όσο και τη χρονική στιγμή που εισέρχονται και επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή της εισόδου στη δράση λογίζεται η 1η ημέρα της συμβουλευτικής). 
 • Να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ), είτε δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), είτε τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ), είτε πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ). 
 • Να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα (οι αλλοδαποί υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας σύμφωνα με το ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1 και το ν. 4027/2011, άρθρο 9. 
 • Να είναι ηλικίας 18-55 ετών. 
 • Να μην έχουν λάβει πιστοποίηση τα τελευταία δύο χρόνια για πρόγραμμα κατάρτισης. 
 • Να μην συμμετέχουν παράλληλα σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης και Πρακτικής Άσκησης. 

 

 

Ο Δήμος Καβάλας, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου σχεδίου ΣΒΑΑ του Δήμου Καβάλας, που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020», υλοποιεί την Πράξη με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΜΕΑ) ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ».

Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Η Πράξη αφορά την παροχή στοχευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης σε 100 ανέργους, ευάλωτους κοινωνικά ωφελούμενους (συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ) του Δήμου Καβάλας, με σκοπό την ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Βασικός στόχος της δράσης είναι οι ωφελούμενοι να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους και να αποκτήσουν νέες δεξιότητές οι οποίες έχουν ζήτηση από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης. Οι ωφελούμενοι, με τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα αποκτήσουν, θα είναι σε θέση να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας που επιδιώκεται να δημιουργηθούν στους δυναμικούς κλάδους της RIS3, (Τουρισμός - Πολιτισμός) για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αφού οι κλάδοι αυτοί απαιτούν αντίστοιχα προσόντα, γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες από αυτούς που απασχολούν ή πρόκειται να απασχολήσουν μελλοντικά.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων είναι υποχρεωτική και αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της απασχόλησης. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το κείμενο της Πρόσκλησης εδώ

Νέα & Δημοσιεύσεις