Γενικές Πληροφορίες

Συνοπτική παρουσίαση της πράξης «Πρόγραμμα κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (Συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ) σε ειδικότητες του τομέα του Τουρισμού - Πολιτισμού» (ΟΠΣ 5031235) 

Η Πράξη αφορά την υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης για 100 ανέργους, ευάλωτους κοινωνικά ωφελούμενους (συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ) του Δήμου Καβάλας 

Ο Δήμος Καβάλας, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου σχεδίου ΣΒΑΑ του Δήμου Καβάλας, που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020», υλοποιεί την Πράξη με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΜΕΑ) ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ». 

Η Πράξη εξυπηρετεί και τον βασικό στρατηγικό στόχο του έργου, την «προώθηση ενός νέου παραγωγικού προτύπου στην πόλη της Καβάλας, που δίνει έμφαση σε νέους δυναμικούς κλάδους της αστικής οικονομίας», μιας και έρχεται να υποστηρίξει την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της κοινωνικής και καινοτόμου μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δράσης, δίνοντας στους ωφελούμενους τις προϋποθέσεις να δημιουργήσουν μια επιτυχημένη-βιώσιμη επιχείρηση. 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Βασικός Στόχος του Έργου είναι η προετοιμασία εκατό (100) ευάλωτων κοινωνικά ωφελούμενων του Δήμου Καβάλας, των ανέργων (συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ), για την ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ο εν λόγω στόχος θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων και την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των συμμετεχόντων στα θεματικά πεδία του τουρισμού και του πολιτισμού. Οι ωφελούμενοι, με τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα αποκτήσουν, θα είναι σε θέση να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας που επιδιώκεται να δημιουργηθούν στους δυναμικούς κλάδους της RIS3, (Τουρισμός - Πολιτισμός) για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αφού οι κλάδοι αυτοί απαιτούν αντίστοιχα προσόντα, γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες από αυτούς που απασχολούν ή πρόκειται να απασχολήσουν μελλοντικά. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα συγκροτήσει Επιτροπή Επιλογής Ωφελούμενων η οποία θα μοριοδοτήσει και θα εγκρίνει την τελική λίστα των 100 ανέργων. 

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε (5) ευρώ μικτά, μείον τις νόμιμες κρατήσεις. Το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται εφόσον οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και έχουν συμμετάσχει και στη διαδικασία πιστοποίησης. Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος: 150 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 750,00 €. 

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα υλοποιηθούν έξι (6) προγράμματα κατάρτισης τα οποία σχεδιάστηκαν με βάση τις ανάγκες τις αγοράς εργασίας, λαμβάνοντας υπόψιν την υφιστάμενη κατάσταση και τις τάσεις σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα προσφερόμενα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν, καθένα εκ των οποίων θα έχει διάρκεια 150 ώρες (θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης) είναι: 

Προσφερόμενα Προγράμματα Κατάρτισης

1Τεχνικές κεραμικής & αγγειοπλαστικής – 12 Άτομα
Απαραίτητα κριτήρια ωφελούμενων: Εκπαιδευτικό Επίπεδο ΥΕ, ΔΕ. Απαιτείται ο υποψήφιος να προσκομίσει αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ή Λυκείου, ή Διπλώματος ΙΕΚ. Σε περίπτωση τίτλων εξωτερικού απαιτείται αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.
2Τεχνικές μεταποίησης και επεξεργασίες ξύλου – 10 Άτομα
Απαραίτητα κριτήρια ωφελούμενων: Εκπαιδευτικό Επίπεδο ΥΕ, ΔΕ. Απαιτείται ο υποψήφιος να προσκομίσει αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ή Λυκείου, ή Διπλώματος ΙΕΚ. Σε περίπτωση τίτλων εξωτερικού απαιτείται αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.
3Επεξεργασία και δεματοποίηση καπνού – 10 Άτομα
Απαραίτητα κριτήρια ωφελούμενων: Εκπαιδευτικό Επίπεδο ΥΕ, ΔΕ. Απαιτείται ο υποψήφιος να προσκομίσει αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ή Λυκείου, ή Διπλώματος ΙΕΚ. Σε περίπτωση τίτλων εξωτερικού απαιτείται αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.
4Γραφιστικές Τέχνες – 24 Άτομα
Απαραίτητα κριτήρια ωφελούμενων: Εκπαιδευτικό Επίπεδο ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ. Απαιτείται ο υποψήφιος να προσκομίσει αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ή Λυκείου, ή Διπλώματος ΙΕΚ, ή Πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), ή Μεταπτυχιακού τίτλου κ.λπ.. ή Σε περίπτωση τίτλων εξωτερικού απαιτείται αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.
5Ψηφιακό μάρκετινγκ και διάθεση τοπικών προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης – 20 Άτομα
Απαραίτητα κριτήρια ωφελούμενων: Εκπαιδευτικό Επίπεδο ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ. Απαιτείται ο υποψήφιος να προσκομίσει αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ή Λυκείου, ή Διπλώματος ΙΕΚ, ή Πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), ή Μεταπτυχιακού τίτλου κ.λπ. Σε περίπτωση τίτλων εξωτερικού απαιτείται αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.
6Εστιατορική τέχνη – 24 Άτομα
Απαραίτητα κριτήρια ωφελούμενων: Εκπαιδευτικό Επίπεδο ΥΕ, ΔΕ. Απαιτείται ο υποψήφιος να προσκομίσει αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ή Λυκείου, ή Διπλώματος ΙΕΚ. Σε περίπτωση τίτλων εξωτερικού απαιτείται αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:
• Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης (face to face) διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης.
• Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)
• Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) κατάρτισης στην τάξη.

Το σύνολο των καταρτιζομένων είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης στο οποίο συμμετείχαν. Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα επαναληφθούν υποχρεωτικά μία φορά (επανεξέταση) σε περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας συμμετοχής των καταρτιζόμενων κατά την πρώτη εξέταση. Τις ενέργειες Πιστοποίησης του Έργου θα διενεργήσουν συνεργαζόμενοι Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων (Φ.Π.Π), οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο. Οι πιστοποιήσεις που οδηγεί αντίστοιχα το κάθε αντικείμενο κατάρτισης της Πράξης είναι: 

Α/Α 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τεχνικές κεραμικής & αγγειοπλαστικής 

Τεχνικές Κεραμικής & Αγγειοπλαστικής 

Τεχνικές μεταποίησης και επεξεργασίας ξύλου 

Τεχνικές επεξεργασίας ξύλου στην τέχνη της ξυλοναυπηγικής 

Επεξεργασία και δεματοποίηση καπνού 

Επεξεργασία και Δεματοποίηση Προϊόντων Καπνού 

Γραφιστικές τέχνες 

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 

Ψηφιακό μάρκετινγκ και διάθεση τοπικών προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

Στέλεχος Υποστήριξης Ψηφιακού Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικού Εμπορίου  

 

Εστιατορική τέχνη 

Διεθνή Διατροφικά Πρότυπα και Εστιατορική Τέχνη  

 

Η διενέργεια των εξετάσεων και επανεξετάσεων πιστοποίησης των καταρτισθέντων δύναται να πραγματοποιηθεί είτε διά ζώσης (συμβατικός τρόπος) είτε εξ αποστάσεως μέσω διαδικτυακού συστήματος επιτήρησης (teleproctoring), το οποίο θα πρέπει να είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ. 

Διευκρινίζεται ότι λόγω των πρόσφατων συνθηκών και σύμφωνα με την με ΑΠ 79732/27-7-2020 εγκύκλιο με θέμα «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) (ΑΔΑ:6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ), για την κατάρτιση: «συνιστάται ιδίως η εξ’ αποστάσεως υλοποίηση σε ειδικές περιστάσεις που απαιτούν κοινωνική αποστασιοποίηση, λόγου χάρη, η υγειονομική κρίση του Covid-19, κατεξοχήν και για τα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΚΤ προγράμματα ΣΕΚ (βλέπε πχ. τα “Συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της κρίσης της νόσου COVID-19 στην εκπαίδευση και την κατάρτιση” - Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- 26/6/2020)». 

Όροι υλοποίησης: 

  • Σε κάθε ωφελούμενο αντιστοιχούν 18 συνεδρίες συμβουλευτικής, εκ των οποίων οι τρεις (3) ατομικές και οι δεκαπέντε (15) ομαδικές έως τεσσάρων (4) ατόμων. Η χρονική διάρκεια της κάθε συνεδρίας (ατομικής ή ομαδικής) ορίζεται σε 45 λεπτά κατά μέσο όρο. 
  • Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση. 
  • Η ημερήσια διάρκεια της κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες. 
  • Όταν η ημερήσια διάρκεια δια ζώσης κατάρτισης ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες, χορηγούνται από τον πάροχο κατάρτισης προς τους ωφελούμενους, εδέσματα και αναψυκτικά/χυμοί/καφέδες/ανά ημέρα και ανά ωφελούμενο. 
  • Ο ανάδοχος υποχρεούται να καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης των ωφελουμένων, στην περίπτωση κατά την οποία μετακινούνται εκτός των ορίων του Δήμου στον οποίο κατοικούν (αντίστοιχα με τις τιμές των μέσων μαζικής μεταφοράς και όπου δεν υπάρχουν 0,15 € ανά χιλιόμετρο). 
  • Δεν επιτρέπεται κατάρτιση κατά τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες, για τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν δια ζώσης και για τις ώρες της σύγχρονης τηλεκατάρτισης. 
  • Επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζομένων σε ποσοστό 10% επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του προγράμματος, ήτοι 15 ώρες. Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης στα οποία συμμετέχουν καταρτιζόμενοι οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρίες, το ποσοστό επιτρεπτών απουσιών αυξάνεται στο 20% μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον καταρτιζόμενο, ήτοι 30 ώρες. Το ίδιο ποσοστό 20% ισχύει για τους καταρτιζόμενους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος έχουν αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, όπως επίσης για τις εγκυμονούσες γυναίκες και τις γυναίκες που διανύουν περίοδο λοχείας. Στην περίπτωση που ωφελούμενος καταρτιζόμενος υπερβεί το ως άνω επιτρεπόμενο όριο απουσιών ή δεν συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης χάνει το δικαίωμα του εκπαιδευτικού επιδόματος. 

 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση από Πέμπτη 20 Οκτωβρίου έως Κυριακή 20 Νοεμβρίου (ώρα 23:59:59).